ELU projekt: Estonian.ee 2.0 – koduleht eesti keele õppimisest ja õpetamisest võõrkeelena
Juhendaja: Mariia Dorogova
Mentor: Tiina Rüütmaa
Liikmed: Kristiine Saart, Yana Laknovskaja, Alina Litovkina, Julia Sõromjatnikova, Sitong Yu, Karolina Zelinskaja, Alina Matvejeva, Marina Lisetskaja-Golunova, Max Dubakin

Projekti lähteülesanne, eesmärgi kirjeldus

Meie projekt on 2020/2021. õa kevadsemestri ELU projekti jätk. Projekti eesmärgiks on internetis tasuta ja vabalt kättesaadavate eesti keele õppematerjalide kogumine ning nende tutvustamine selleks spetsiaalselt loodud kodulehel estonian.ee. Meie ülesandeks on luua mugav õppekeskkond, mida võivad kasutada nii õppijad kui ka õpetajad. Eriti oluliseks suunitluseks peame vene- ja ingliskeelsete materjalide kättesaadavust.

Sügissemestril 2021/2022. olid projektil järgmised eesmärgid:

 • koondada kodulehele olemasolevaid eesti keele õppematerjale ja õppimisvõimalusi tutvustavaid tekste,
 • tutvustada kodulehte avalikkusele meedia ja sotsiaalmeedia kaudu,
 • optimeerida kodulehte otsingumootori tulemustele ning
 • kirjutada ja/või tõlkida eesti keele õppimist toetavaid artikleid eesti, vene ja inglise keeles.

Probleemi olulisus ja kirjeldus

Tänapäeval on üha enam noori huvitatud kõrghariduse omandamisest, milleks on vajalik eesti keele oskus. Riigikeeleoskust on vaja kõigile muu emakeelega inimestele, kes on Eestis sündinud. Samuti igal aastal tulevad Eestisse elama ja töötama paljud töövõimelised välismaalased. Selleks, et nad saaksid teha tööd, on vaja tagada tasuta ja lihtsa võimaluse eesti keele õppimiseks.

Eesti keele õppimiseks on loodud üsna palju häid materjale, kuid selleks, et neid kasutada, tuleb kõigepealt leida need materjalid veebist üles. Tihti materjalide otsimine võtab liiga palju aega. Samuti peab keeleõppija otsustama, kas leitud materjal on kasutamiseks kõlblik ja kas sellest on talle kasu. Seega, sooviksime pakkuda keeleõppijatele tuge, et neil oleks mugavam iseseisvalt keelt õppida. Loodame, et meie koduleht aitab tutvustada häid õppematerjale laiemale kasutajaskonnale.

Teaduspõhisus ja meetodite valik

Materjalide kirjeldamisel toetusime Euroopa keeleõppe raamdokumendile, mis kirjeldab keeletasemeid alates A1 kuni C2 (eesti keele puhul C1), ning samuti Europassi tabelile, kus on välja toodud keeletasemete erinevused. Suureks abiks on olnud ka Sõnaveebi õpetaja tööriistad, mis võimaldavad kontrollida, kas konkreetse sõna taset või taseme järgi vaadata, milliseid sõnu peaks keeleõppija mingil tasemel oskama. Samuti saab sinna sisestada teksti ja programm määrab, mis keeletasemele see tekst vastab.

Artikleid kirjutades kasutasime projekti juhendaja koostatud juhendeid artiklite kirjutamise ja tõlkimise kohta, mis põhinevad parimatel praktikatel tekstiloome valdkonna, juhendaja enda kirjutamis-, tõlkimis- ja toimetamiskogemustel ning kevadsemestril toimunud ELU projekti tulemustel. Viitame alati kasutatud materjalidele, et lugeja saaks soovi korral allikatega ise tutvuda. Artiklite toimetamisel oleme kasutanud erinevaid sõnaraamatuid (ÕS, Sõnaveeb jt) ja EKI keelenõuannet.

Facebooki ja Instagrami kontode haldamisel analüüsisime sarnaseid eesti keele teemalisi kontosid, et näha, millised postitused on kõige populaarsemaks osutunud, millal ja kui tihti avaldatakse postitusi, mis sisu meeldib jälgijatele kõige rohkem jne. Analüüsi põhjal töötasime välja oma strateegia ühismeedias.

Peamine meetod seisneb selles, et koondada ühele kodulehele Internetist kättesaadavaid eesti keele õppematerjale ja õppimisvõimalusi ning kirjeldada neid. Materjale ei looda juurde ise, vaid kasutatakse olemasolevat, Internetist tasuta kättesaadavat õppevara. Need on grammatikaülesanded, õppekeskkonnad, rakendused, videod, mängud jne.

Tegevuste kirjeldus

Töö projektis on jaotunud kahte rühma.

 • Esimene rühm tegeles õppematerjalide otsimise, korrastamise ja kirjeldamisega.
 • Teise rühma liikmed kirjutasid ja toimetasid eesti keele õppimist toetavaid artikleid ning tõlkisid neid eesti ja vene keelde, samuti tõlkisid ja toimetasid esimese rühma kirjutatud õppematerjalide kirjeldusi. Kaks rühmaliiget tegelesid ka ühismeediakontode arendamise ja haldamisega.

Sügissemestri jooksul keskendusime järgmistele tegevustele:

 • projekti populariseerimine Facebooki ja Instagrami lehtede loomise kaudu, kus plaanime ka edaspidi regulaarselt infot jagada;
 • õppematerjalide korrastamine, nende kirjelduste koostamine ning avaldamine kodulehel estonian.ee;
 • uute artiklite kirjutamine ning olemasolevate artiklite tõlkimine ja toimetamine.

Sidusgruppideni jõudmine

Projekti peamine sidusrühm on täiskasvanud muu emakeelega inimesed, kes õpivad eesti keelt. Need on inimesed, kes on Eestis juba ammu elanud, mingil määral eesti keelt õppinud ja nüüd otsivad uusi võimalusi oma keeleoskuse arendamiseks, aga ka Eestisse elama asunud välismaalased, kes soovivad siia pikemaks ajaks jääda ja eesti keele selgeks õppida.

Projekt mõjutab ka eesti keele õpetajaid, kellel oleks palju lihtsam otsida õppematerjale ühest kindlast kohast. Koduleht aitab neil säästa aega tundide planeerimisel ja ettevalmistamisel.

Koduleht pakub tuge ka lapsevanematele, kelle lapsed õpivad eesti keelt teise keelena ning kohanevad eestikeelse keskkonnaga. Selleks, et vanemad saaksid toetada oma lapsi õppimisel, kogume eraldi just lastele mõeldud eesti keele õppematerjale. Keeleõppevideote ja -mängude kasutamine peaks hõlbustama eesti keele omandamist lastel.

Projekti jätkusuutlikkus

Projektiga alustati juba 2020/2021. õa kevadsemestril ja praegu toimus see projekt ELU õppeaine raames juba teist korda. Pärast sügissemestri lõppu projekt kindlasti jätkub, ent hetkel on veel keeruline öelda, mis vormis (kas ELU õppeaine raames või kuidagi teisiti). Need tudengid, kes tunnevad, et projekt neile sobib, ja soovivad sellega jätkata, võivad ka edaspidi sellega tegeleda vabatahtlikuna.

Projekti lõpus jääb veebileht juhendaja Mariia Dorogova haldamisse. Hetkeseisuga on kodulehe veebimajutus makstud kuni 2022. aasta veebruarini, domeeninimi pikendatud kuni 2023. aasta juulini. Tulevikus on plaanis asutada MTÜ, et tagada veebilehe ja projekti jätkusuutlikkus.

Tulemuste kokkuvõte ja lisad

Tulemused, milleni semestri jooksul jõudsime:

 • täiendasime varem koostatud õppematerjalide loetelu (tabel Google Drive’is), lisasime juurde vajalikud märksõnad selleks, et neid paremini grupeerida kodulehel;
 • koostasime õppematerjalide kirjeldusi eesti ja vene keeles;
 • tõlkisime eesti keele õppimist toetavaid artikleid ja õppematerjalide kirjeldusi vene ja eesti keelde;
 • toimetasime artikleid, materjalide tutvustusi ja sotsiaalmeediapostitusi keeleliselt (eesti ja vene keeles);
 • avaldasime kodulehel kirjutatud artikleid ja õppematerjalide kirjeldusi, lisades otsingumootorite jaoks vajalikke märksõnu ning andmeid (SEO);
 • analüüsisime sarnaseid sotsiaalmeedias tegutsevaid projekte ning selle põhjal töötasime välja oma strateegia ühismeedias;
 • arendasime projekti sotsiaalmeediakontosid (Instagram, Facebook) ja avaldasime postitusi.

Üheks projekti eesmärgiks oli ka kodulehe optimeerimine otsingumootori tulemustele (SEO), kuid sellega jõudsime tegeleda vaid põgusalt. Põhjus on selles, et SEO-ga tegelemine nõuab teatud kogemust ja eelteadmisi, mis olid ainult projekti juhendajal. Kuna juhendajal on semestri jooksul olnud palju muid kohustusi selles projektis (juhendamine, toimetamine, kommunikatsiooniplaani väljatöötamine jne), oli mõistlik lükata kodulehe optimeerimine edasi.

Instagrami eesmärgiks projekti alguses oli esimese aktiivse jälgijaskonna kasvatamine ja see eesmärk sai täidetud. Saime projekti käigus loodud sisu abil üle 100 sihtjälgijat, kelleks on nii eesti keele õppijad kui ka õpetajad, kes aktiivselt kommenteerisid meie postitusi.

Instagrami konto projekti alguses (vasakul) ja lõpus (paremal)
Jälgijate aktiivsus estonian.ee profiilil

Meediakajastus

Projekti tulemuste levitamine

Iga rühmaliikme õpikogemuse refleksioon

Tegevuskava