Kodulehe kasutustingimused

Koduleht estonian.ee eksisteerib hariduslikel eesmärkidel ning on vahendavaks keskkonnaks. Estonian.ee ei vastuta võimalike kasutamist või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamata jäänud tulu eest. 

Kõik kodulehe teenused on tasuta.

Kodulehe kasutaja tegutseb kehtivate õigusaktide kohaselt ning kasutab kodulehte ning sellel olevat informatsiooni eesmärgipäraselt. Kodulehe mitte-eesmärgipärane kasutamine või mistahes muu tegevus, mille eesmärk on kahjustada osapoolte huve ja on vastuolus kehtivate õigusaktidega, käsitletakse õigusrikkumisena. 

Autoriõigused kuuluvad teabe allikaks olevale isikule (autorile) järgmiste piirangutega:

  • lubatud on süvaviitamine kõigile kodulehe materjalidele; süvaviite esitamisel ebaõiges kontekstis on kodulehe sisuhalduril ja autoril õigus nõuda viite eemaldamist või konteksti muutmist;
  • lubatud on kodulehe teabe osaline ja täielik reprodutseerimine, kui on tagatud teabe kaasajastamine ja teabe esitamine kodulehe sisuhalduri ja autori aktsepteeritud kontekstis.

Küpsiste kasutamise poliitika

Isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) koostoimes säilitatakse isikuandmeid ainult portaali kasutaja loal või seaduses sätestatud tingimustel kodulehe ja sellega seotud teenuste toimimiseks vajalikus ulatuses. Kasutustingimustega nõustumisel annab veebilehe kasutaja nõusoleku, et:

  • tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse;
  • küpsiste abil säilitatakse tehnilised andmed (kasutaja arvutivõrgu IP aadress, arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon, eelneva veebilehekülje URL, veebilehekülje URL, mille poole kasutaja pöördus).

Kodulehes säilitatavad isikuandmed on kättesaadavad ainult kodulehe haldajale ja vastava teenuse osutajale üksnes selle teenuse pakkumise eesmärgil. Tehnilisi andmeid ei tehta kättesaadavaks kolmandatele isikutele isikustatud kujul.

Kui isikuandmete töötlemine põhineb kasutaja nõusolekul, on kodulehe kasutajal õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Igaühel on õigus tutvuda enda kohta kogutud isikuandmetega ja nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus meiliaadressile *** (estonian.ee meiliaadress).